Pokud se Vám nezobrazují videa nebo v případě jiných technických problémů KLIKNĚTE SEM

Prohlášení Copy

Právě se nacházíte zde:|Prohlášení Copy
Prohlášení Copy2018-05-16T14:42:55+00:00

Podmínky použití

1. Souhlas

Váš přístup a používání této webové stránky podléhají následujícím smluvním podmínkám a příslušným zákonům. Vstupem a prohlížením této webové stránky přijímáte bez omezení a výhrad tyto smluvní podmínky a potvrzujete, že tyto smluvní podmínky nahrazují veškeré další dohody týkající se používání této webové stránky uzavřené mezi Vámi a společností Novartis s.r.o. a tyto dohody nejsou nadále v platnosti.

2. Lékařské informace / podmínky

Informace o výrobcích uvedené na této webové stránce poskytla společnost Novartis s.r.o. a tyto informace jsou určeny pouze pro obecné účely. Jakákoli prezentace výrobků umístěná na této webové stránce je tak výlučně informativního charakteru a společnost Novartis s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije. Mnoho uvedených zdravotnických produktů (léčivých přípravků, zdravotnických prostředků) je k dispozici pouze na předpis od ošetřujícího lékaře nebo kvalifikovaného lékařského specialisty a některé výrobky nejsou k dispozici ve všech zemích. Tyto informace o výrobcích neposkytují kompletní lékařské informace ani nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ OKAMŽITĚ NAVŠTIVTE VAŠEHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE NEBO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE. INFORMACE ZPROSTŘEDKOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPŘEDSTAVUJÍ STANOVENÍ DIAGNÓZY ANI DOPORUČENÍ LÉČBY. Konzultací vhodného užívání léků nebo zdravotnických prostředků přímo s Vaším ošetřujícím lékařem, který je předepisuje, nebo jiným lékařem s příslušnou specializací či jiným zdravotnickým odborníkem byste vždy měli obdržet kompletní lékařské informace ohledně předepsaných léků a zdravotnických prostředků (včetně informace týkající se jejich terapeutického přínosu a možných nežádoucích účinků). Lékaři a případně další zdravotničtí odborníci mohou získat kompletní odborné informace zejména ze souhrnu informací o přípravku v případě léčivého přípravku či z návodu k použití v případě zdravotnického prostředku a informací pro uživatele, které se vztahují k jeho bezpečnému používání při poskytování zdravotních služeb. Informace o těchto výrobcích se mohou lišit podle jednotlivých zemí. Pacienti, ošetřující lékaři a další lékařští specialisté musí ověřit informace příslušné pro jejich zemi z místních lékařských zdrojů a u regulačních orgánů. Navíc aktuální nařízení v mnoha zemích omezují (nebo dokonce v některých případech zakazují) způsobilost společnosti Novartis s.r.o. poskytovat informace a/nebo odpovídat přímo pacientům na jejich otázky týkající se předepsání nebo použití některých výrobků. Nicméně společnost Novartis s.r.o. bude odpovídat na otázky a poskytne informace Vašim odborně kvalifikovaným ošetřujícím lékařům nebo lékařům s příslušnou odbornou specializací v souladu s místními předpisy.

3. Používání informací

Na těchto webových stránkách můžete libovolně vyhledávat, nicméně přístup, stahování nebo používání informací z těchto webových stránek, včetně veškerého textu, obrázků a audio a video nahrávek (“Informace”), může sloužit pouze pro nekomerční účely. Nejste oprávněni distribuovat, obměňovat, provádět přenos, znovu používat, přeposílat poštou nebo používat tyto Informace pro komerční účely bez písemného souhlasu ze strany společnosti Novartis s.r.o. Musíte zachovat a reprodukovat veškerá upozornění o autorských právech obsažených v a/nebo vztahujícím se k Informacím, které stahujete. Berete na vědomí, že tyto Informace, které jsou zobrazeny nebo které si můžete přečíst na této webové stránce, jsou předmětem ochrany podle autorského práva, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být použity, pokud není uvedeno v těchto Smluvních podmínkách nebo v textu na této webové stránce, bez písemného odsouhlasení ze strany společnosti Novartis s.r.o. Společnost Novartis s.r.o. v žádném případě nezaručuje, že použití materiálu zobrazeného na této webové stránce nepoškodí práva třetích stran, které nepatří nebo nejsou přidruženými společnostmi Novartis s.r.o. S výjimkou předchozího omezeného oprávnění Vám tímto není udělena žádná licence nebo jiné právo k těmto Informacím společnosti Novartis s.r.o.

4. Práva k ochranným známkám a dalším nehmotným statkům

Tímto berete na vědomí, že jakékoli označení slovní, kombinované nebo obrazové výrobků uvedené na této webové stránce představuje ochranné známky společnosti Novartis s.r.o. Tato webová stránka může dále obsahovat nebo uvádět patenty, majetkové informace, technologie, výrobky, postupy nebo jiné, které jsou způsobilé být předmětem ochrany nehmotného statku (práva duševního vlastnictví), ke kterým společnosti Novartis s.r.o. a/nebo dalším stranám náleží majetková nebo jiná práva. Tímto Vám neudělujeme žádné licence nebo jiná práva k těmto ochranným známkám, patentům, obchodnímu tajemství, technologiím, výrobkům, postupům nebo jiným nehmotným statkům způsobilým být předmětem duševního vlastnictví společnosti Novartis s.r.o. a/nebo třetích stran.

5. Omezení odpovědnosti

I když společnost Novartis s.r.o. vynaložila veškeré úsilí k poskytnutí přesných a aktuálních informací, informace mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost Novartis s.r.o. si vyhrazuje právo provést změny, opravy a/nebo zlepšení s ohledem na poskytnuté informace a výrobky a programy popsané v těchto informacích kdykoliv bez předchozího upozornění. Společnost Novartis s.r.o. neposkytuje žádné záruky s ohledem na ani nedopovídá za přesnost informací. Společnost Novartis s.r.o. nepřebírá žádný závazek nebo odpovědnost za možné chyby nebo opomenutí s ohledem na text obsažený na této webové stránce. VEŠKERÉ INFORMACE JSOU POSKYTNUTY TAK, JAK JSOU ZOBRAZENY. SPOLEČNOST NOVARTIS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA, ANI NEODPOVÍDÁ ZA ÚPLNOST A PŘESNOST INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO JEJICH MOŽNÉ POUŽITÍ. TUDÍŽ UŽIVATEL TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK MUSÍ PEČLIVĚ ZVÁŽIT TYTO INFORMACE. SPOLEČNOST NOVARTIS S.R.O. NEBO ŽÁDNÁ JINÁ SPOLEČNOST VE SKUPINĚ NOVARTIS ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ, VÝROBĚ NEBO POSKYTNUTÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBUDE POVINNA K NÁHRADĚ JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO PENÁLNÍ ŠKODY NEBO NEMAJETKOVÉ ÚJMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM NA, POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU A ZA ŽÁDNÉ DALŠÍ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NAD RÁMEC PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH A ÚČINNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE. Dále společnost Novartis s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a nebude povinná k náhradě případné škody způsobené počítačovými viry nebo dalšími škodlivými programy, které mohou napadnout Vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek následkem Vašeho přístupu na tuto webovou stránku nebo používáním těchto Informací. Společnost Novartis s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv odpojit tuto webovou stránku bez předchozího upozornění a nenese za to žádnou odpovědnost.

6. Informace, které nám poskytnete

Kromě údajů, které jsou chráněné našimi pravidly na ochranu soukromí, jakákoliv sdělení nebo materiál, který zasíláte na webovou stránku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně údajů, otázek, připomínek, návrhů nebo obdobně, budou zpracovány jako neutajené a nechráněné. Veškeré údaje, které posíláte, se stávají vlastnictvím společnosti Novartis s.r.o. nebo jejích poboček a mohou být používané k jakýmkoliv účelům, například reprodukci, zpřístupnění, přenosu, publikaci, vysílání nebo zasílání poštou. Navíc společnost Novartis s.r.o. může libovolně používat bez nároku na kompenzaci Vaší straně veškeré nápady, návrhy, know-how nebo techniky obsažené ve sděleních, které jste nám zaslali na tuto webovou stránku, za jakýmkoliv účelem (například vývoj, výroba nebo marketingové aktivity využívající informace pocházející z těchto Vašich sdělení).

7. Celosvětově distribuované výrobky

Tato webová stránka může obsahovat informace o celosvětově distribuovaných výrobcích a službách, ale všechny tyto výrobky a/nebo služby nemusí být dostupné v každé zemi. Uvedení některého výrobku nebo služby na této webové stránce neznamená, že tento výrobek nebo služba budou dostupné ve Vaší zemi. Výrobky uvedené na této webové stránce mohou podléhat různým zákonným požadavkům v závislosti na zemi používání. Následně mohou být návštěvníci informováni, že některé části této webové stránky jsou určeny pouze pro uživatele určité specializace nebo pouze pro uživatele v určité zemi. Informace obsažené na této webové stránce proto nesmíte vnímat jako podporu prodeje nebo reklamu jakéhokoliv výrobku, pokud tyto nejsou schválené zákonem a nařízeními v zemi Vašeho bydliště.

8. Zřeknutí se odpovědnosti

Žádné informace na této webové stránce nepředstavují výzvu či pobídku k jakémukoli investování nebo obchodování s akciemi, vkladními stvrzenkami či jakýmikoli jinými cennými papíry společnosti Novartis. Zejména aktuální výsledky a vývoj se mohou podstatně lišit od předpovědí, názorů nebo očekávání uvedených na této webové stránce a nesmíte považovat předchozí vývoj cen akcií či jiných cenných papírů za určující pro jejich další vývoj.

9. Odkaz na tuto webovou stránku

Společnost Novartis s.r.o. neposuzovala obsah webových stránek třetích stran, které odkazují na tuto webovou stránku a nenese odpovědnost za obsah těchto stránek nebo jiných stránek odkazujících na tuto webovou stránku. Pokud chcete propojit odkazem Vaši webovou stránku s naší webovou stránkou, můžete ji propojit odkazem pouze k domovské (úvodní) stránce. Nesmíte odkázat k dalším stránkám (podstráním) v rámci této webové stránky bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti Novartis s.r.o. Citování nebo používání jedné nebo více částí této webové stránky na webové stránce třetích stran je bez předchozího písemného souhlasu uděleného společností Novartis s.r.o. obdobně zakázané.

10. Odkazy na webové stránky třetích stran

Na této webové stránce mohou být uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran v zájmu a pro usnadnění používání návštěvníkům této webové stránky. Při opuštění této webové stránky se Vás budeme snažit informovat, že smluvní podmínky webové stránky třetích stran mohou být odlišené od této webové stránky. Nicméně společnost Novartis s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto odkazy na další webové stránky, zejména nejsme odpovědni za přesnost a legálnost obsahu těchto odkazovaných stránek. Neneseme žádnou odpovědnost plynoucí z porušení nebo opomenutí ochrany soukromí třetími stranami.

11. Zasílání zpráv a jiné vkládání dat třetími osobami na tuto webovou stránku

I když společnost Novartis s.r.o. může čas od času monitorovat nebo pročítat diskuze, chaty, zasílané zprávy, přenosy, vývěsky a obdobné prostory určené k vložení dat odeslanými třetími osobami na této webové stránce, společnost Novartis s.r.o. nenese žádnou odpovědnost takto činit a není odpovědná s ohledem na obsah těchto sekcí ani za chyby, pomluvy, urážky na cti, urážky, opomenutí, nepravdy, obscénnost, pornografii, neuctivost, nebezpečí, odtajnění soukromí nebo nepřesnosti obsažené v informacích v této sekci na webové stránce společnosti. Je zakázáno zasílání zpráv nebo přenos nezákonného, vyhrožujícího, urážlivého, hanlivého, obscénního, skandálního, pobuřujícího, pornografického nebo jinak neuctivého materiálu, jenž by mohl dát podnět nebo povzbuzovat chování, které může být považované za trestný čin, dát podnět ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo jiným způsobem porušovat právo. Společnost Novartis s.r.o. bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a/nebo v rámci příslušného správního či soudního řízení, které bude požadovat nebo nařizovat společnosti Novartis s.r.o. odtajnění totožnosti osoby, která odeslala takové informace nebo materiál.

12. Následky

Pokud zjistíme, že jste porušili jakoukoliv ze smluvních podmínek obsažených v tomto dokumentu, můžeme okamžitě učinit nápravná opatření včetně zabránění uživateli využívat služeb nabízených společností Novartis s.r.o. a odstranění takových problematických informací, údajů a obsahu z našich webových stránek od tohoto uživatele, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. V případě, že naše strana utrpí újmu, tedy škodu a/nebo včetně jakékoli újmy nemajetkové, následkem porušení těchto smluvních podmínek z Vaší strany, můžeme po Vás na základě našeho výhradního uvážení požadovat náhradu jakékoli takové újmy.

13. Revize

Společnost Novartis s.r.o. může kdykoliv revidovat tyto smluvní podmínky prostřednictvím aktualizace zasílání zpráv. Jste vázáni těmito revizemi, a tudíž byste měli pravidelně navštěvovat tuto webovou stránku, abyste si udrželi přehled o aktuálním znění smluvních podmínek, kterými jste vázáni.

Datum poslední revize: 30. 5. 2014.

Pravidla pro ochranu osobních údajů

Tato pravidla představují sdělení o tom, jakým způsobem zpracováváme, tedy shromaždujeme, zachováváme a používáme informace o fyzických osobách. Tato pravidla se vztahují pouze na informace, které od Vás shromáždíme prostřednictvím našich webových stránek www.rakovinaprostaty.org a s tím souvisejících on-line zdrojů, které zároveň zobrazují odkaz na tato pravidla, nikoliv na informace získané z jiných zdrojů. UŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A UŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, JAK JE STANOVENO V TĚCHTO PRAVIDLECH PRO OCHRANU SOUKROMÍ. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOVARTIS S.R.O. MŮŽE PERIODICKY MĚNIT, OBMĚNIT, PŘIDAT NEBO ODSTRANIT NEBO JINÝM ZPŮSOBEM AKTUALIZOVAT TATO PRAVIDLA PRO OCHRANU SOUKROMÍ PODLE SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Informace o těchto změnách Vám budeme poskytovat na naší webové stránce v souladu s příslušnými právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), tak, abyste vždy byli informováni o druhu osobních údajů, které shromažďujeme, způsobu používání a okolnostech, za kterých můžeme tyto informace zpřístupnit třetím stranám. Naše pravidla pro ochranu soukromí můžete snadno nalézt, protože jsou umístěna na naší domovské stránce. Ve všech částech této stránky, kde se požadují osobní údaje, jsou vždy odkazy na tato pravidla. V místech, kde se shromažďují tyto údaje, Vám může být poskytnuto další vysvětlení, co se týče účelů, ke kterým budou tyto údaje použity. Tato pravidla, doprovázená doplňujícím vysvětlením, Vám poskytnou informace o tom, jak je zacházeno s Vašimi osobními údaji, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s užíváním těchto našich webových stránek.

1. Záruka ochrany soukromí

Termín „osobní údaje“, který se používá v těchto pravidlech, se vztahuje k informacím jako je Vaše jméno, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo IP adresa, které mohou být použity za účelem Vaší identifikace. Platí obecné pravidlo, že společnost Novartis s.r.o. nebude zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovně uděleného souhlasu, kterému bude předcházet Vaše informování o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou v konkrétním případě Vaše osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude Vaše údaje zpracovávat a komu mohou být tyto údaje zpřístupněny, pokud Vám tyto údaje nebyly známy již předtím. Nicméně si vyhrazujeme právo v případě výjimečných okolností zahájit další zpracování v rozsahu povoleném a požadovaném zákonem nebo za zákonných podmínek v rámci soudního, správního nebo trestního řízení. Další části vysvětlují, jakým způsobem a kdy shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli.

2. Zamýšlený účel používání osobních údajů

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace a umožňuje Vám navštívit naši webovou stránku bez identifikace Vaší osoby. Nicméně některé služby vyžadují registraci. Když se zaregistrujete na našich webových stránkách, budete muset vyplnit určité informace vztahující se k Vaší osobě (u některých je jejich zadání povinné, chcete-li danou registraci uskutečnit, a u některých je volitelné) stejně jako zvolit uživatelské jméno a heslo. Pokud si zvolíte za této situace neposkytnout některé osobní údaje, které požadujeme, nebudete oprávněni k přístupu na určité části této webové stránky a my nebudeme schopni odpovědět na Váš dotaz.

Když požadujeme některé informace, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem, o kterém Vás v daném případě výslovně informujeme. Uchováváme Vaše údaje v souladu s příslušnými zákonnými nebo etickými požadavky, především v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

3. Utajení informací

Nebudeme prodávat, sdílet nebo jiným způsobem distribuovat Vaše osobní údaje třetím stranám kromě případů uvedených v těchto pravidlech na ochranu soukromí. Můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje ostatním pobočkám společnosti Novartis po celém světě, jejichž kompletní a aktualizovaný výčet naleznete zde, které budou ve vztahu k Vašim osobním údajům rovněž jednat v souladu s těmito pravidly na ochranu soukromí. Tyto osobní údaje mohou být rovněž převedeny třetím stranám, které jednají za společnost Novartis s.r.o. nebo jejím jménem, nebo v souvislosti s podnikáním skupiny Novartis Group pro další zpracování v souladu s účely, pro které byly tyto informace shromážděny, jako jsou například doručovací služby, vyhodnocování nebo technická podpora. Tyto třetí strany se smluvně zavázaly společnosti Novartis s.r.o., že budou používat osobní údaje pouze za dohodnutým účelem a nebudou nabízet tyto osobní informace k prodeji dalším třetím stranám ani nezpřístupní tyto informace dalším třetím stranám kromě případů, kdy by tak bylo činěno v souladu s požadavky vycházejícími z příslušných právních předpisů. V případě, že nastane takové zpřístupnění osobních údajů třetí straně, zajistíme, aby zpracování těchto údajů bylo provedeno v souladu s účely a v rámci omezení, za kterých byly tyto údaje od Vás shromážděny.

Existují další dva případy, za kterých mohou být osobní údaje získané od Vás převedeny třetím stranám. První případ představuje situaci, pokud by došlo k prodeji, postoupení nebo převodu podnikání či obchodního závodu společnosti Novartis s.r.o. a v souvislosti s tím i ke změnám souvisejícím s provozem této webové stránky a zákaznickými údaji s tímto spojenými. V tomto případě budeme požadovat, aby kupující, postupník nebo nabyvatel z převodu zacházeli s osobními údaji v souladu s těmito pravidly na ochranu soukromí. Druhý případ představuje situaci, za které mohou být osobní údaje zpřístupněny třetí straně na základě požadavku příslušného právního předpisu, nařízení soudu nebo jiného orgánu státu v souladu s příslušnými právními předpisy nebo kdy je takové zpřístupnění požadováno za účelem probíhajícího správního nebo trestního řízení.

4. Právo k přístupu k informacím

Máte právo se ujistit, že Vaše osobní údaje jsou vždy aktuální. V souladu s ustanovením § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů máte rovněž právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo právo požadovat odstranění závadného stavu, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Zejména v takovém případě můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Navíc nám můžete kdykoliv sdělit, abychom Vás přestali kontaktovat. Pokud nás chcete kontaktovat ohledně používání nebo jiného zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info.cz@novartis.com. V případě, že nás kontaktujete, uveďte prosím název webové stránky, kam jste poskytli Vaše osobní údaje, stejně jako specifikujte údaje, které byste chtěli opravit, aktualizovat nebo odstranit. Váš požadavek bude zpracován okamžitě a náležitým způsobem. Požadavek na odstranění osobních údajů bude podléhat příslušným zákonným a etickým povinnostem.

5. Bezpečnost a důvěrnost

Za účelem zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, které shromažďujeme v případech zmiňovaných v tomto dokumentu, používáme chráněné datové sítě a mezi jiným i průmyslový standardní firewall a ochranu pomocí hesla. V průběhu zpracování Vašich osobních údajů učiníme přiměřená opatření, která jsou navržena za účelem ochrany údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, odtajněním nebo zničením. I přes vynaložení našeho veškerého úsilí může dojít ke ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu nebo odtajnění, zcizení nebo zničení údajů, snažíme se těmto nepříjemným událostem zabránit.

6. Předání údajů do zahraničí

Jsme součástí skupiny Novartis Group, která má databáze v různých zemích, ve kterých platí rozdílné právní řády. Můžeme převést Vaše údaje do některé databáze mimo zemi Vašeho bydliště. Nicméně země, do které předáváme tyto údaje, nemusí zajišťovat odpovídající úroveň ochrany Vašim údajům, a proto se budeme snažit o zajištění dodatečných ochranných opatření přenosu dat do databáze společnosti Novartis my. Budou-li Vaše údaje do takových zemí předány, budete o tom vždy v souladu se zákonem informováni při poskytnutí Vašich údajů.

7. Anonymní údaje a „cookies“

Můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o Vaší návštěvě této webové stránky, jako například, které ze stránek navštěvujete a která vyhledávání realizujete. Tyto informace používáme, abychom mohli zlepšit obsah naší webové stránky a vypracovat souhrnné statistiky o jednotlivcích, kteří používají naše webové stránky, a to pro interní účely nebo marketingový průzkum. Při těchto činnostech můžeme instalovat „cookies“, které shromažďují první úrovně doménového jména uživatele (například „bigmail.com“ z e-mailové adresy john@bigmail.com) a den a čas přístupu. „Cookies“, které používáme, nesmějí být používány za účelem odtajnění identity individuálního uživatele. „Cookies“ představuje malé množství dat, které je zaslané na Váš vyhledávač a uložené na pevném disku Vašeho počítače. „Cookies“ nemohou zničit Váš počítač. Můžete nastavit Váš počítač tak, aby Vás informoval, kdykoli obdržíte „cookie“, a toto Vám umožní rozhodnout se, zda je chcete přijmout nebo nikoliv. Můžeme využít služeb externích stran za účelem poskytnutí asistence při shromažďování a zpracování informací, jak je uvedeno v této sekci, a tyto třetí strany budou podléhat povinnostem popsaným v odstavci 3.

Příležitostně můžeme na této webové stránce používat internetové tagy (známé jako „action tags“, „single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs a 1-by-1 GIFs) v kombinaci s „cookies“ a můžeme dislokovat tyto tagy prostřednictvím třetí strany – inzerujícího partnera. Tyto tagy se umísťují na on-line inzeráty, které přivedou uživatele na webovou stránku a na různá místa této webové stránky. Používáme tuto technologii za účelem měření odezvy návštěvníků na naše webové stránky a efektivity našich reklamních kampaní (včetně měření toho, kolikrát byla tato stránka otevřena a které informace byly zobrazeny). Tato třetí strana může shromažďovat údaje o návštěvnících ostatních stránek pomocí těchto tagů/cookies. Chceme Vás ujistit, že neshromažďujeme nebo nevyhledáváme pomocí těchto tagů nebo cookies žádné osobně identifikovatelné informace o našich návštěvnících, jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonní čísla. Pokud požadujete více informací ohledně webových tagů a cookies souvisejících s on-line inzercí nebo pokud se rozhodnete k neúčasti na shromažďování takových anonymních informací třetí stranou, prosím navštivte webovou stránku Network Advertising Initiative.

8. Osobní údaje a děti

Většina služeb, které jsou dostupné na této webové stránce, jsou určeny pro osoby starší 18 let. Každá osoba, která požaduje informace o lécích určených pro užívání dětmi, musí být starší 18 let. Nebudeme vědomě shromažďovat, používat nebo odtajňovat osobní údaje od osob mladších 18 let bez předchozího souhlasu od jejich zákonného zástupce (například rodič nebo jiný zákonný zástupce). Rodiči nebo jinému zákonnému zástupci pak poskytneme (i) upozornění o určitých typech osobních údajů, které se shromažďují o nezletilých, a (ii) možnosti protestovat proti dalšímu shromažďování, používání nebo ukládání těchto informací. Dodržujeme zákony na ochranu dětí.

9. Odkazy na další webové stránky

Tato pravidla pro ochranu soukromí se týkají pouze této webové stránky s výjimkou webových stránek třetích stran. Můžeme poskytovat odkazy na další webové stránky, o kterých předpokládáme, že by mohly zajímat naše návštěvníky. Budeme usilovat o zajištění vysoké úrovně těchto webových stránek. Nicméně vzhledem k povaze internetové sítě nemůžeme zaručit dostatečnou úroveň ochrany soukromí každé webové stránky, na kterou se odkazujeme, ani neneseme odpovědnost za obsah těchto webových stránek kromě této naší webové stránky. Tato pravidla na ochranu soukromí se tak nevztahují k jiným webovým stránkám, které nepatří společnosti Novartis.

10. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti ohledně dodržování těchto pravidel na ochranu soukromí nebo pokud chcete učinit doporučení nebo máte připomínky s ohledem na zlepšení kvality těchto pravidel na ochranu soukromí, prosím zašlete nám e-mail na adresu info.cz@novartis.com.

Datum poslední revize: 30. 5. 2014.

Snažíme se neustále zlepšovat a zkvalitňovat ochranu údajů, a tak mohou být informace na této stránce kdykoliv měněny a uživatelé by měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.